top of page

Il Rosario della Madonna

 

Vi salutu, gran Signura,

siti bedda e siti pura;

'cchiu chi bedda e pura siti

a 'nnui li grazi cunciditi.

Cunciditini una a mia 

'cchi vi cantu l'Avimmaria;

pi ssu figliu ch'aviti 'mbrazza

cunciditini la grazia;

e la grazia chi vurria 

di sarvari l'arma mia.

 

(Qui si recita un Ave Maria)

 

' Cch'è bedda sta Mamma

'cchi teni 'ssu figliu

la rosa e lu gigliu

c'aduri chi fa.

Li dudici Stiddi Furmaru 'nna cruna

Regina e Patruna

c'è stata e sarà!

'Cche bedda adurnata

Maria 'mmaculata

'Cche bedda adurnata

la sua purità!

Evviva l'amuri 

di Gesuzzu amatu 

è Sacramintatu

cu 'nnui sempri sta.

Evviva Maria

Maria sempri viva,

evviva Maria 

e chi la creò.

E senza Maria sarvari nun si po';

e senza Maria sarvari nun si po'!

 

E chiamamula cu putenza!

Viva Maria di l'Adienza!

 

(Ad ogni grano della corona si canta)

 

Datini aiutu e assistenza

bedda Matri Maria di l'Adienza

Salve Regina

 

Diu vi salvi Regina,

Maria di l'Adienza,

Vui siti la putenza

di natri Sammucari

nn'aviti a riparari

a natri piccaturi

priati a lu Signuri

chi 'nni pirdunirà;

Cu 'nna sula parola

o Matri chi diciti,

tuttu 'nni cunciditi

a 'nnui chi semu 'cca;

tuttu 'nni cunciditi

a 'nnui chi semu 'cca.

Usatini pietà,

o Matri amurusa,

quantu siti 'mraculusa

'n Sicilia nun ci 'nnè!

quantu siti 'mraculusa

'n Sicilia nun ci 'nnè!

Nui semu figli rei,

ittati a li vostri pedi, 

e li nostri prighieri, 

a vui li offriremu

e tutti ricurremu

a la vostra prisenza,

viva, viva Maria

di l'Adienza!

Viva, viva Maria

di l'Adienza

bottom of page